De Voetbalschool Atletico

Voetbalschool Atletico

Copyright

De vorm en de inhoud van deze website is beschermd door de wetten van 1912 en van 1957 op het copyright.

Behoudens de in of krachtens de Auteursrecht gestelden uitzonderingen, mag niets van deze publicatie worden verveelvoudigd, opgeslagen in en geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt worden, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het management van Voetbalschool Atletico vzw.
Voor zover het maken van kopieën uit deze publicatie is  toegestaan op grond van aartikelen 16h tot en met 16m Auteursweg 1912 j° Besluit van 27 november 2022, Stb 575, dient men de daarvoor wettelijke verschuldigde vergoeding te voldoen aan Voetbalschool Atletico vzw, Posthoornstraat 38b0101, 9870 Machelen-Zulte, www.atletico.be) of contact op te nemen met het management van Voetbalschool Atletico vzw, voor het treffen van een rechtstreekse regeling in de zin van artikel 16l, vijfde lid, Auteurswet 1912.
Voor het overnemen van (een) gedeelte(n) uit deze publicatie in bijvoorbeeld een (digitale) leeromgeving of een reader in het onderwijs (op grond van artiekel 16, Auteursweg 1912) kan men zich wenden tot het management van Voetbalschool Atletico vzw (gegevens zie hoger).

Tegen alle inbreuken zullen onze juridische adviseurs onmiddellijk en zonder voorafgaande waarschuwing bij de bevoegde instanties reageren.